Psychosis

ZBrush sketch, KeyShot & Photoshop render.